รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอนิรุจดวงคำวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรเพืองยันฮูมวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรวงศธรขอเจือกลางวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรชัยวัฒน์อินทร์เงินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรพงศธรธรรมวัตร์วัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวันชัยเขียวอ่อนกนฺตกิตฺติโกวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอดิศรรื่นเริงจนฺทสาโรวัดสิงห์คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระบุญชูจำปาศรีจนฺทสโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสุชานนท์ฉิมสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระธรรมรงค์ไวยนาคฉนฺทโกวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระฐากฤชโตวงค์อ่วมฐานงฺกโรวัดสนามนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธานีท่าหินฐานวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระนเรศกรนวลฐิตธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชาติชายเพ็ชรผลฐิตวีโรวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธีรศักดิ์แสนไชยถิรสุโขวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธราวุฒิทับทวีธนปญฺโญวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระจิรพัสเจียมอยู่เพ็งธมฺมวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระชัยวรินทร์เพ็งสว่างธมฺมสโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระคำนึงนนทะคำจันทร์นนฺทจนฺโทวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระจักรกฤษณ์ศรีทองนพวงศ์นววํโสวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปพนธีร์ศรีจรรยาปภาธโรวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสันต์โพธิ์ชวังปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระมาโนชเกตุทองปุญฺญภาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระอภิเชษฐ์เสมาทองปุญฺญหาโสวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระกรกฏจันทรกนกพลปญฺโญวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระปิยะพงศ์ศรีสัมพันธ์สจฺจญาโณวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระแสงจันทร์สวัสดีลาภาสิริจนฺโทวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระภาณุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกฤษฎาชคัทพรสกุลสิริสาโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระชาญเดชาขุนนุ้ยสุจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอนันตโชคคล้ายมณีสุทฺธิจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระธีระพลชัยทิพย์สุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี