รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสงจันทร์สวัสดีลาภาสิริจนฺโทวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรเพืองยันฮูมวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเฉลิมทองสุขสุภาทโรวัดแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเกียรติศักดิ์สำเนียงดีอภินนฺโทวัดแดงประชาราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระอภิเชษฐ์เสมาทองปุญฺญหาโสวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรอนิรุจดวงคำวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระอนันตโชคคล้ายมณีสุทฺธิจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอดิสรร่วงราชอาทโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอดิศรรื่นเริงจนฺทสาโรวัดสิงห์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุชานนท์ฉิมสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสันต์โพธิ์ชวังปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระวันชัยเขียวอ่อนกนฺตกิตฺติโกวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวรรณนิรินทร์หวงพัฒนาพานิชย์โชติญาโณวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรวงศธรขอเจือกลางวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระมาโนชเกตุทองปุญฺญภาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระมนต์เทวัญพานทองอุชุปญฺโญวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระภาณุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระพงศ์พรหมสนิทวงศ์ ณ อยุธยาสุภทฺโทวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรพงศธรธรรมวัตร์วัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปิยะพงศ์ศรีสัมพันธ์สจฺจญาโณวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระปพนธีร์ศรีจรรยาปภาธโรวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระบุญชูจำปาศรีจนฺทสโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระนเรศกรนวลฐิตธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระธีระพลชัยทิพย์สุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธีรศักดิ์แสนไชยถิรสุโขวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระธานีท่าหินฐานวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธราวุฒิทับทวีธนปญฺโญวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธรรมรงค์ไวยนาคฉนฺทโกวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธนภัทรภมรานนท์อนาลโยวัดยางป่าคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระฐากฤชโตวงค์อ่วมฐานงฺกโรวัดสนามนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระชาติชายเพ็ชรผลฐิตวีโรวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี