รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระภาณุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระจำนงค์สุขาอคฺควโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธานีท่าหินฐานวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวันชัยเขียวอ่อนกนฺตกิตฺติโกวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระเกียรติศักดิ์สำเนียงดีอภินนฺโทวัดแดงประชาราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระบุญชูจำปาศรีจนฺทสโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสันต์โพธิ์ชวังปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระจิรพัสเจียมอยู่เพ็งธมฺมวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระนเรศกรนวลฐิตธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระเฉลิมทองสุขสุภาทโรวัดแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรชัยวัฒน์อินทร์เงินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธนภัทรภมรานนท์อนาลโยวัดยางป่าคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระจักรกฤษณ์ศรีทองนพวงศ์นววํโสวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระคำนึงนนทะคำจันทร์นนฺทจนฺโทวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระแสงจันทร์สวัสดีลาภาสิริจนฺโทวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระมาโนชเกตุทองปุญฺญภาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพงศ์พรหมสนิทวงศ์ ณ อยุธยาสุภทฺโทวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรอนิรุจดวงคำวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรพงศธรธรรมวัตร์วัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระชัยวรินทร์เพ็งสว่างธมฺมสโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระวรรณนิรินทร์หวงพัฒนาพานิชย์โชติญาโณวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระธีระพลชัยทิพย์สุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระฐากฤชโตวงค์อ่วมฐานงฺกโรวัดสนามนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอดิศรรื่นเริงจนฺทสาโรวัดสิงห์คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระปิยะพงศ์ศรีสัมพันธ์สจฺจญาโณวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระชาติชายเพ็ชรผลฐิตวีโรวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธีรศักดิ์แสนไชยถิรสุโขวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระปพนธีร์ศรีจรรยาปภาธโรวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระมนต์เทวัญพานทองอุชุปญฺโญวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระธรรมรงค์ไวยนาคฉนฺทโกวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี