รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
2พระเลี่ยมทองพูลโอภาโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระรักษ์เรี่ยวแรงรกฺขโกวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระธีรภัทรทองแจ่มอิทฺธิญาโณวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระสุรสิทธิ์อยู่สบายสุรสิทฺธิโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธีรภัทร์ศรีมั่นธีรภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธรรมรัตน์ช่างนาคจตฺตมโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระวีรพงศ์นรนิวีรวํโสวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
15สามเณรเอกกรินทร์อินทรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
17สามเณรสุขสันต์-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพระพิสิษฐ์ล่วงลือสติสมฺปนฺโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรสุวรรณขุนสุริชัยวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจักรเทพสุวรรณปิณฑะฐิตเปโมวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระจาตุทรัพย์โชคอรรถทิพย์อมโรวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธีรไกรสิมเยอร์ธีรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรขวัญชัยสิมเยอร์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรมาโนชเทพมหานนท์วัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรแก้วเพชรยอดบุญไสววัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมชายภูเขียวสนฺติกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระริมเถือนอนีโฆวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระพงศ์พิพัฒน์สุภาพันธ์ปญฺญาวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรโยธินประมวลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระบุญยืนฟักพูลกตปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระแก้วปันปิ๊กรตนปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระนรากรจีนหลักร้อยมหาปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระนิธิพันธ์มูลจรัสโอภาโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจักษุสีน้ำเงินปนาโทวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระทินกรไชยโยมหาวีโรวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี