รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระริมเถือนอนีโฆวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระวีรพงศ์นรนิวีรวํโสวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวสันสุขนิยมขนฺติธมฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวรพจน์บุญกิตติพรอคฺคธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสมชายภูเขียวสนฺติกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระรักษ์เรี่ยวแรงรกฺขโกวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรมาโนชเทพมหานนท์วัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
17สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระภัทรวินเกษีสังข์ชยปาโลวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระภัทรพลไชยโยธมฺมิโกวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระเกรียงศักดิ์วิยะเศษนิปโกวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรโยธินประมวลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรแก้วเพชรยอดบุญไสววัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระแก้วปันปิ๊กรตนปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรเอกกรินทร์อินทรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระเศรษฐวัฒน์จันทรสุกรีปิยธโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระเลี่ยมทองพูลโอภาโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสุวิชญามิตรประยูรกลฺยาโณวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรสุวรรณขุนสุริชัยวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสุรสิทธิ์อยู่สบายสุรสิทฺธิโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุปัญญาเครือเทียนปญฺญาวโรวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
37สามเณรสุขสันต์-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสมโภชพุทธปรัชญ์อมโรวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระฉัตรชัยไชยนากตธมฺโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระทินกรไชยโยมหาวีโรวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระณัฐกิจสนั่นทุ่งสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระจิรายุตรีสุชนรกฺขิตฺตสทฺโทวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี