รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระครูใบฎีกาปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระวีรพงศ์นรนิวีรวํโสวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวสันสุขนิยมขนฺติธมฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวรพจน์บุญกิตติพรอคฺคธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระริมเถือนอนีโฆวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระรักษ์เรี่ยวแรงรกฺขโกวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระภัทรวินเกษีสังข์ชยปาโลวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระภัทรพลไชยโยธมฺมิโกวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระพรเทพสังวาลย์วรวุฒิโชติปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระพระพิสิษฐ์ล่วงลือสติสมฺปนฺโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสุวิชญามิตรประยูรกลฺยาโณวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระแก้วปันปิ๊กรตนปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเศรษฐวัฒน์จันทรสุกรีปิยธโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระเลี่ยมทองพูลโอภาโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระเกรียงศักดิ์วิยะเศษนิปโกวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุรสิทธิ์อยู่สบายสุรสิทฺธิโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุปัญญาเครือเทียนปญฺญาวโรวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมโภชพุทธปรัชญ์อมโรวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสมชายภูเขียวสนฺติกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระณัฐกิจสนั่นทุ่งสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระทินกรไชยโยมหาวีโรวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระปฤษฎีกฤษณะพันธุ์ชุติทตฺโตวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระฉัตรชัยไชยนากตธมฺโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระจิรายุตรีสุชนรกฺขิตฺตสทฺโทวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระจาตุทรัพย์โชคอรรถทิพย์อมโรวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจักษุสีน้ำเงินปนาโทวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระจักรเทพสุวรรณปิณฑะฐิตเปโมวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระจักรีเสาวภาอภินนฺโทวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี