รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุขสันต์-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระปฤษฎีกฤษณะพันธุ์ชุติทตฺโตวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรสุวรรณขุนสุริชัยวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระเศรษฐวัฒน์จันทรสุกรีปิยธโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระนรากรจีนหลักร้อยมหาปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธรรมรัตน์ช่างนาคจตฺตมโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระจิรายุตรีสุชนรกฺขิตฺตสทฺโทวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระเลี่ยมทองพูลโอภาโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระธีรภัทรทองแจ่มอิทฺธิญาโณวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระปริวรรตธนวัฒน์ชัยปิยธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระวีรพงศ์นรนิวีรวํโสวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระประยงค์นิภาพรกิตฺติปาโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวรพจน์บุญกิตติพรอคฺคธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรแก้วเพชรยอดบุญไสววัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรโยธินประมวลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระแก้วปันปิ๊กรตนปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระบวรวงศ์พุกเจริญปภสฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมโภชพุทธปรัชญ์อมโรวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระบุญยืนฟักพูลกตปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสมชายภูเขียวสนฺติกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสุวิชญามิตรประยูรกลฺยาโณวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระนิธิพันธ์มูลจรัสโอภาโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระพระพิสิษฐ์ล่วงลือสติสมฺปนฺโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระเกรียงศักดิ์วิยะเศษนิปโกวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธีรภัทร์ศรีมั่นธีรภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณัฐกิจสนั่นทุ่งสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระกิติพงษ์สระบัวสิริปญฺโญวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระพรเทพสังวาลย์วรวุฒิโชติปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
50สามเณรขวัญชัยสิมเยอร์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี