รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตเมทสุภาธรธรรมวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกิติพงษ์สระบัวสิริปญฺโญวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรขวัญชัยสิมเยอร์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระจักรีเสาวภาอภินนฺโทวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจักรเทพสุวรรณปิณฑะฐิตเปโมวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระจักษุสีน้ำเงินปนาโทวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระจาตุทรัพย์โชคอรรถทิพย์อมโรวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระจิรายุตรีสุชนรกฺขิตฺตสทฺโทวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระฉัตรชัยไชยนากตธมฺโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
11สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระณัฐกิจสนั่นทุ่งสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระทินกรไชยโยมหาวีโรวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธนวัฒน์เสาวภาอติพโลวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธรรมรัตน์ช่างนาคจตฺตมโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธีรภัทรทองแจ่มอิทฺธิญาโณวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธีรภัทร์ศรีมั่นธีรภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธีรไกรสิมเยอร์ธีรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระนรากรจีนหลักร้อยมหาปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระนิธิพันธ์มูลจรัสโอภาโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระบวรวงศ์พุกเจริญปภสฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระบุญยืนฟักพูลกตปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระประยงค์นิภาพรกิตฺติปาโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระปริวรรตธนวัฒน์ชัยปิยธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระครูใบฎีกาปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปฤษฎีกฤษณะพันธุ์ชุติทตฺโตวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระพงศ์พิพัฒน์สุภาพันธ์ปญฺญาวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระพระพิสิษฐ์ล่วงลือสติสมฺปนฺโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพรเทพสังวาลย์วรวุฒิโชติปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระภัทรพลไชยโยธมฺมิโกวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระภัทรวินเกษีสังข์ชยปาโลวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรมาโนชเทพมหานนท์วัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระรักษ์เรี่ยวแรงรกฺขโกวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระริมเถือนอนีโฆวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวรพจน์บุญกิตติพรอคฺคธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวสันสุขนิยมขนฺติธมฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี