รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตเมทสุภาธรธรรมวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรมาโนชเทพมหานนท์วัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรสุขสันต์-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรสุวรรณขุนสุริชัยวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรขวัญชัยสิมเยอร์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรเอกกรินทร์อินทรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
11สามเณรโยธินประมวลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
12สามเณรแก้วเพชรยอดบุญไสววัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระฉัตรชัยไชยนากตธมฺโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระบุญยืนฟักพูลกตปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุวิชญามิตรประยูรกลฺยาโณวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระประยงค์นิภาพรกิตฺติปาโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวสันสุขนิยมขนฺติธมฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระครูใบฎีกาปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธรรมรัตน์ช่างนาคจตฺตมโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภัทรวินเกษีสังข์ชยปาโลวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระปฤษฎีกฤษณะพันธุ์ชุติทตฺโตวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระจักรเทพสุวรรณปิณฑะฐิตเปโมวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระภัทรพลไชยโยธมฺมิโกวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระธีรไกรสิมเยอร์ธีรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธีรภัทร์ศรีมั่นธีรภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระเกรียงศักดิ์วิยะเศษนิปโกวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระพงศ์พิพัฒน์สุภาพันธ์ปญฺญาวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุปัญญาเครือเทียนปญฺญาวโรวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระจักษุสีน้ำเงินปนาโทวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระบวรวงศ์พุกเจริญปภสฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระปริวรรตธนวัฒน์ชัยปิยธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระเศรษฐวัฒน์จันทรสุกรีปิยธโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระนรากรจีนหลักร้อยมหาปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี