รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 51 ถึง 75 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระธีรภัทร์ศรีมั่นธีรภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
52พระธรรมรัตน์ช่างนาคจตฺตมโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
53พระวีรพงศ์นรนิวีรวํโสวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
54พระธีรภัทรทองแจ่มอิทฺธิญาโณวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
55พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
56พระเลี่ยมทองพูลโอภาโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
57พระวันชัยยิ้มเป็นใยภาณุวํโสวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
58พระรักษ์เรี่ยวแรงรกฺขโกวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
59พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
60พระศุภศิษฏ์สอนธรรมปุญฺญธมฺโมวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
61พระบุญยืนฟักพูลกตปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
62พระแก้วปันปิ๊กรตนปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
63พระสุวัฒน์ม่วงมีจิรวฑฺฒโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
64พระมานะเออ้วนขนฺติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
65พระเอกรักษ์ดำกำเนิดธิติสมฺปนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
66พระนรากรจีนหลักร้อยมหาปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
67พระประยงค์นิภาพรกิตฺติปาโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
68พระธนวัฒน์เสาวภาอติพโลวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
69พระฉัตรชัยไชยนากตธมฺโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
70พระจักรีเสาวภาอภินนฺโทวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
71พระพรเทพสังวาลย์วรวุฒิโชติปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
72พระจิรายุตรีสุชนรกฺขิตฺตสทฺโทวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
73พระสมโภชพุทธปรัชญ์อมโรวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
74พระภัทรวินเกษีสังข์ชยปาโลวัดโบสถ์ดอนพรหมคณะจังหวัดนนทบุรี
75พระบวรวงศ์พุกเจริญปภสฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี