รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระริมเถือนอนีโฆวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระพงศ์พิพัฒน์สุภาพันธ์ปญฺญาวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรโยธินประมวลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมชายภูเขียวสนฺติกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรมาโนชเทพมหานนท์วัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรแก้วเพชรยอดบุญไสววัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระทรนงไกรพรมราชภูริปญฺโญวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระตรัสวินวงษ์ปิติรัตน์ติสรโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสุวิชญามิตรประยูรกลฺยาโณวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระณัฐกิจสนั่นทุ่งสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระทินกรไชยโยมหาวีโรวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระภัทรพลไชยโยธมฺมิโกวัดตึกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปฤษฎีกฤษณะพันธุ์ชุติทตฺโตวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเกรียงศักดิ์วิยะเศษนิปโกวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสุปัญญาเครือเทียนปญฺญาวโรวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระครูใบฎีกาปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระปริวรรตธนวัฒน์ชัยปิยธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธนพลตรัยรัตนากรทนฺตจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเศรษฐวัฒน์จันทรสุกรีปิยธโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวสันสุขนิยมขนฺติธมฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระกิติพงษ์สระบัวสิริปญฺโญวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระวรพจน์บุญกิตติพรอคฺคธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระนิธิพันธ์มูลจรัสโอภาโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระณัฐพงศ์บุญลือฐิตวํโสวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระถนัดรุ่งพิรุณปภสฺสโรวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระณัฐวุฒิไพรศรีฐิตเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
32สามเณรกฤตเมทสุภาธรธรรมวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจักษุสีน้ำเงินปนาโทวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวิสานต์ศรีวิไลยปภาโตวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจักรเทพสุวรรณปิณฑะฐิตเปโมวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระจาตุทรัพย์โชคอรรถทิพย์อมโรวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
37สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรเอกกรินทร์อินทรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรชาญวิเศษ-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
40สามเณรสุขสันต์-วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสมชายบุตรดีกุสลปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธีรไกรสิมเยอร์ธีรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธนบดินทร์คะอังกุสุมงฺคโลวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรพลาธิปยอดสง่าวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรขวัญชัยสิมเยอร์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพระพิสิษฐ์ล่วงลือสติสมฺปนฺโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระยงยศนราแก้วกิตฺติจิตฺโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรสุวรรณขุนสุริชัยวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสุรสิทธิ์อยู่สบายสุรสิทฺธิโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระศักดาลายนอกขนฺติพโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี