รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี ภาค ๓
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๐๙๐๑๔ - วัดคลองโพธิ์ศรี
ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจนจิราสกุลรัมย์โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิลมณีอ้นเจริญโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญธิดามงคลบุญเรืองโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวันนิภาใจอารีย์โรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยพงศ์บัวสังข์โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุชานาถคุ้มฤทธิ์โรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัชชานนท์ฉิมปากแพรกโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิษณามดีพึ่งน้อยโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิระวัฒนะผ่องสำฤทธิ์โรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพันธิวาบุญมาโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชานนท์บุญบาลโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ทองโตโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริพัฒน์สมสุขโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนโชติวิสิทธิ์โรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัศม์เดชเลขะวัฒนะโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศพนธ์เชิดชูวงศ์วัฒนาโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
17มัธยมศึกษาม.๓นายหลือแซ่ย่างโรงเรียนวัดระนามวัดระนามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวุฒิอินทรักษาโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตราแก้วพิลาโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขจีพรรณแยบยลโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรวรรณญาเหล่าบัวสายโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนรีกานต์เบ็ญมาศโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรพิพัฒน์ดำขำโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศเงินตราโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรแก้วแสนโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริษาหอมชื่นโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติกาแซ่เฮ่อโรงเรียนศรีอุดมวิทยาวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิรดาทิ้งชั่วโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์วิภาแซ่ม้าโรงเรียนศรีอุดมวิทยาวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยพัทธ์บุญยวงโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติรัตน์คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทักษ์ดนัยสังฆยุทธ์โรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรพลทองเมืองโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนีรชาเพียดสิงห์โรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลฤทธิ์รักษ์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปุณยวีร์บุญยงโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรแก่นจำรุณโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถพรไถ้เงินโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายซาเตอร์ผ่องโพธิ์โรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชางามประเสริฐโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปรียาเจริญสุขโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐภูมิช่างสลักโรงเรียนวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรเชาวน์สง่าโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิระศักดิ์อันงามโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินสราลับภูโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธีรนุชบานเย็นงามโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเปรมฤทัยโม้ทองศรีโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรจิตร์รักษาโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิริชัยศิริอ่อนโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรศักดิ์ขำโคกกรวดโรงเรียนวัดโฆสิทธารามวัดโฆสิทธารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี