รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี ภาค ๓
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๙๐๑๔ - วัดคลองโพธิ์ศรี
ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 224 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาดาภาสุทธิปัญญาโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาจตุทิพย์โกมลโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิฆัมพรกลั่นทัตโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาปัญโญโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธันยพรบริบูรณ์โรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาศรีวิสรณ์โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาลิตาพลราษฎร์โรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวิภามีจุลโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงระพีพรรณใจแสนโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัตน์เจกะโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิไลพรอยู่เย็นโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรมัยเนียมบุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐนนท์มันทากาศโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัสนันท์ไถ้เงินโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิทักษ์เหลือสิงห์กุลโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรฐนนท์เพ็งบุญโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาภรณ์เผือกหอมโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลภัสรดานาคเกตุโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชาภัทรอ้นเจริญโรงเรียนวัดปลาไหลวัดปลาไหลคณะจังหวัดสิงห์บุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชัญสินีกล่ำดีโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพัทรนิลสนธิโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสราสุขยินดีโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาตรีแซ่ว่างโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนันตญาแฉ่งโพธิ์หวีโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรร่างใหญ่โรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลพรใบพักตร์โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลแสงสนโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาฉ่ำเสนาะโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรสุวรรณมาโจโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณฐิกาสัตยบุตรโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาคภูมิแซ่ม้าโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรน้ำวนโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวดลพิรอดโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภาพโพธิ์วงศ์โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยุทธนาบุญเอี่ยมโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรพรแก้วผ่อนโรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยาวัดเฉลิมมาศคณะจังหวัดสิงห์บุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรโพธิ์นิ่มโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงหยกผกาทวีเขตกิจโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพงค์สุขประสารโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิชัยแซ่ม้าโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรโชติพ่วงอินทร์โรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพามณีสุขเขียวโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรธวัชกำจายโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวีณ์สุดาวรรณประเสริฐโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปานวาดบุญเงินโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพิชญาแย้มกลัดโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์อินอำไพโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิระศักดิ์นิลสนธิโรงเรียนวัดตุ้มหูวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรารัตน์ปานคงโรงเรียนวัดประศุกวัดพงษ์สุวรรณวรารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษตฤณงามประดับเลิศโรงเรียนวัดบางปูนวัดบางปูนคณะจังหวัดสิงห์บุรี