รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๕๐๓๖ - วัดชุมพลนิกายาราม
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 188 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรพรรณไวยโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกตัญญูไกรโสภาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกลักษณ์บุณยานันต์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤตพรฤกษ์นาวีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกอบชัยบุญกลางโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาวีร์ฉายสุวรรณ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตภณกองมณีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลจิราสุกใสโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรสำราญศาสตร์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญจิราวัฒนศิริโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรพงษ์กิจโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุพลขวัญทองโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตรภาณุดุสิตโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรภัทรสมพันธ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาดาเพ็ชรโตโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพงษ์ทองไพบูลย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปโสวณะปรีชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติพนธ์ใจเดชโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาภรณ์นุ่มพรมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติกานต์เตรียมดีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติภัทราเที่ยงตรงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฐาวารีทาบโลกาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐภัทรจิตจักรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาภัทรเอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุนันธ์ตรีทศโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทองคงพรรณเจริญโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิรักใคร่โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนวัลย์ดวงอาจโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาภู่ดายโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญรัตน์นิ้วเนียมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธารณ์อ่อนวงศ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรดามีถาวรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรสุขเกษมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์คำโสภาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครินทร์อุทานโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินญาดานิลฉายโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชาพิมเสนาะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติภูมิบุญรวมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุษบามาเลิงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตาพงษ์ฉัตรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีดาพรพิณทองโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะภรณ์ฮดโสดาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุญาพัฒน์สมุทรเขตโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผกามาศแพรสอาดโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผาณิตาภักดิ์ผลทวีเทียรโชติโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรน้อยระแหงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิลาสลักษณ์อมรสังข์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์สมัครการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญประภาทองพูลโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา