รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๕๐๓๖ - วัดชุมพลนิกายาราม
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 151 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายคคนานต์ฝ่ายอุประโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฎศกรแก้วศักดิ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาครูนางสาวสุคนธากรองกรุดโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตตินันท์สุปุณณะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมทัตฐานกุมมาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมภัทอรุณน้อยโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณิศรว่าบ้านเลนโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรภัทรสงล่าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณณภัทรแก้วกัญจะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาณ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมพงษ์ขันโทโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาจำลองเพ็งโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์โพธิ์ประสาทโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิรพลมีสรรพวงศ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนันท์นันท์ไสย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงติชิลาภมรพลโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรเครือรัตน์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิชญ์คำสำลีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเหมกรแสงสีเขียวโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21ประถมศึกษาป.๕นางสาวกิ่งแก้วศิลาจันทร์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิตติพัฒน์ณ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาธาราวรณ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐรดาโพธิ์ศาขาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรวิมลอาจหาญโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรสวรรค์ขาวสอาดโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณิกาเทียนสันต์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุริยะนนท์ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกตัญญูอุตราศรีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณไวยติกาโรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรภัทร์ธนะวาสน์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันต์กมลอนุสนธ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติธัชชาวกะบุตรโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกตุมณีคงคะรัศมีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแกมแก้วพงษ์รสโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแก้วเกล้าพงษ์รสโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญวารินทร์บุญธรรมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฎฐ์พรรณมนตรีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรานุรีแก้วนราโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑาทิพย์แก้วมณีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑาวรรณแก้วมณีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ใหญ่สูงเนินโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญชิตาภุมรินทร์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชกานต์แก้วสงค์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาศรีบางโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณณิชาเขียวมณีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชาวิลารูปโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฎฐพงษ์พานบัวโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกมลไกรภักตร์สมโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชนนวรรณเกตุโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา