รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๕๐๐๕ - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 152 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายกรกชสันทนานนท์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2อุดมศึกษาอื่นๆนายกฤษณะวรเรสทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3อุดมศึกษาอื่นๆนายกฤษติชัยชินศักดิ์กุลทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4อุดมศึกษาอื่นๆนายกิตติ์ธนาหาสนนท์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5อุดมศึกษาอื่นๆนายกิตติพงษ์หาชื่นทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6อุดมศึกษาอื่นๆนายโกวิททองอาบทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7อุดมศึกษาอื่นๆนายขจรวิทย์อนันอภิบุตรทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8อุดมศึกษาอื่นๆนายขวัญชัยเขียนสันเทียะทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9อุดมศึกษาอื่นๆนายคถาพรแซ่แต้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10อุดมศึกษาอื่นๆนายคมสันต์เขียววิลัยทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11อุดมศึกษาอื่นๆนายจรัลจุ๊ยสีแก้วทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12อุดมศึกษาอื่นๆนายจันทรแสงทองทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13อุดมศึกษาอื่นๆนายจันทร์เพ็งมุงธิราชทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14อุดมศึกษาอื่นๆนายจิรพันธ์โพธิ์พิทักษ์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15อุดมศึกษาอื่นๆนายจิรภัทรเอี่ยมทศทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16อุดมศึกษาอื่นๆนายจิรศักดิ์แซ่เอี๊ยบทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17อุดมศึกษาอื่นๆนายจิรายุลิ้มเจริญทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18อุดมศึกษาอื่นๆนายจีรวัชร์เหรียญนาคทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19อุดมศึกษาอื่นๆนายแจ๊คแสงน้ำรักทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20อุดมศึกษาอื่นๆนายฉัตรชัยกระจ่างรัตน์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21อุดมศึกษาอื่นๆนายฉัตรชัยทับแฟงทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22อุดมศึกษาอื่นๆนายฉัตรชัยอ่อนละเอียดทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23อุดมศึกษาอื่นๆนายฉัตรชัยคูคตทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24อุดมศึกษาอื่นๆนายเฉลิมรักษาเพ็ชรทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25อุดมศึกษาอื่นๆนายเฉลิมชัยแสงอาทิตย์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26อุดมศึกษาอื่นๆนายชลวิชาอ่วมเจริญทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27อุดมศึกษาอื่นๆนายชัยชนะพุ่มเกิดทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28อุดมศึกษาอื่นๆนายชัยณรงค์พันธุ์บุตรทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29อุดมศึกษาอื่นๆนายชัยวัฒน์จันทร์วุฒิยีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30อุดมศึกษาอื่นๆนายชัยสันต์ศักดิ์เจริญชัยกุลทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31อุดมศึกษาอื่นๆนายชานนท์ทองอยู่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32อุดมศึกษาอื่นๆนายโชคชัยสายกองคำทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33อุดมศึกษาอื่นๆนายณธีพัฒน์เสรีฤทธิสิทธิ์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34อุดมศึกษาอื่นๆนายณรงเดชสิงห์โตทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35อุดมศึกษาอื่นๆนายณัฐพงษ์ธนากรเลิศทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36อุดมศึกษาอื่นๆนายณัฐพลอู่ไพรสอนทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37อุดมศึกษาอื่นๆนายณัฐสินีสีหมอกทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38อุดมศึกษาอื่นๆนายดวงลวดลายดีทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39อุดมศึกษาอื่นๆนายดัสกรกันตะมาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40อุดมศึกษาอื่นๆนายตะวันเพิงสงเคราะห์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41อุดมศึกษาอื่นๆนายทินครภู่ระดาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42อุดมศึกษาอื่นๆนายธรรมรัตน์รอบแคว้นทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43อุดมศึกษาอื่นๆนายธรรมวุฒิบุญชูชีพทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44อุดมศึกษาอื่นๆนายธวัฒชัยสังครัตน์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45อุดมศึกษาอื่นๆนายธัคศิลสนธิงามทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46อุดมศึกษาอื่นๆนายธีระพงศ์กิดาการสกุลทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47อุดมศึกษาอื่นๆนายธีระภัทรชัยนาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48อุดมศึกษาอื่นๆนายนพวงษ์จันทร์งามทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49อุดมศึกษาอื่นๆนายนเรศศุภภัทรานามทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50อุดมศึกษาอื่นๆนายนฤดมหงษ์แก้วทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาวัดวรโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา