รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๐๔๐๒๑ - วัดคู่สร้าง
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 247 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิชลพรมเจริญโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญวัฒน์โคตรสมบัติโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุเมธสีดาชมพูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครวิทย์สามงามเคนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงศ์ออมสินโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิตราเมธาวีคุณากรโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตินันท์คำใสโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงช่อเพชรแสไพศาลโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิชาไม้พิมายโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณิชกมลเฉลิมพงษ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัญดาวรรณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมินตราใจชอบงามโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไพรวดีทองเย็นโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมทิกาดิลกเวรุจน์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาทรัพย์เนตรโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริมงคลกาหาวงค์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลัทธวิตราจิตทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสลิลทิพย์โพธิ์อยู่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรโคแสนดีโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรภัทรเต่าทองโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทวันดีน้อยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนัสนันท์อินทรชิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวรรณรัตนะโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระวัฒน์กุลานุวัติโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรไกรศรีสมบัติโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสายลับบุตรสูงเนินโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลทาบุญเมืองโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชโยชาเชื่อมชิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกแจ้งพรมโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐพรตั้งสมสุขโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศรารดด้วงโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนพัชรมณหมื่นพลโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนม์ลกรณ์เลื่อนสุขสันต์โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนาริศาโสรัจจตานนท์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญวิวรรธน์ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ญาดาเพียริดโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทกรรุ่งแจ้งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศินันท์บุกพันธ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวากราบเครือโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิชาเบ็ญจรงค์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวทันยาจิระวัทโธโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชญาฎาคงเพชรศักดิ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษณาเสาเง่อโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติโชติอ่อนกอโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญข้าวอามาตย์โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรดาษดาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีไหมวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิโณศรณ์พลโยธาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศาเจียบโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญเทพทองสิงห์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดพระสมุทรเจดีย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ