รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๘๑๐๐๓ - วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 130 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชโยดมสุภาพโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแสงสุริยะศรีหาโคตรโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎากรเพียรจำโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระกรเยก้อนทองโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวราธิษณ์ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภิณภางามยิ่งโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดาพรคดอุดมโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวพลอิ่มเจริญโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิพัฒน์หมัดสร่างโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกนกศักดิ์อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเต้เกียรติรัมย์โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐศาสตร์สร้อยสีหราชโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรัญญาแก่นคำโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตราแวงแสนโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบรรณวัชรศิริมาศโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิปัญญาจันทะคามโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุญญาดากลิ่นกลั่นโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรชิตสุริยจันทร์โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณสำเภาโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิชาบุญนาคโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราวดีนามพิชิตโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจีรนันท์สักใสโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธิติพัทธ์ประครองใจโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเยาวลักษณ์จิรกิตติรัตน์โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนรากรตระกูลศรีโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติวงศกรแก้วเขียวโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรธิญาอิ่มสะอาดโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลลดาแร่มีโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโยธินปัญโญโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวสันต์ศรีสงครามโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกลักษณ์ทองโคตรโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดดาวดึงษาราม
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะวงษ์มั่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาเพชรทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวุฒิลมมาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฏรินรัตน์พัฒนกิจพูนผลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิสาตรีกุลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญากิติอาษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภรณ์นภัทรกิมสือโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาวงษ์สกุลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพิชญ์สีฮักคะฮาดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติภูมิฤทธิ์วงษ์สกุลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัชพลเอนกนันท์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิก้านสันเทียะโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัศน์พลครองวิริยะภาพโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัฐวิกรณ์ฉัตรพิมายโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพลแซ่โง้ยโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัควดีปานเกษมโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาสวิชญ์บัวงามโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิกรบุญพินิจโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์อัจธนาสิริโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงษาราม