รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๑๑ - โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณชัยแก้วโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกำชัยวงษ์พระจันทร์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนพัสดิษาภิรมย์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงคีรฌาอ่อนแก้วโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคิณพงษ์พานิชโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายญาณวัฒน์คูณเหง้าโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาผลสุดโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรักชาติอยู่เย็นโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรศักดิ์สีดาโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรศรีภักดิ์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทกรโพธิ์สุวรรณโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอลาดาสุไลมานโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์วงษ์ศรีโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณกุลนาคโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวงศกรพรมพลอยโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณไชยมาลาโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาศิตาสุพรรณคำโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลลักษณ์พรรณาโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓นายศุภชัยกอเซ็มมูซอโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศราสิงห์ลอโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภาวดีเฉลิมรัตน์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจีณัชฐากาญจน์อุ่นละม้ายโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอมรเทพเกตุนิลโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนากานต์ประสงค์สุขโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลรดีรอดเจริญโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรปรียาอินทโชติโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรุณรัตน์เบาใจโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาเกิดทวีโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกำพลโฉมงามโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนรีดิษฐ์เจริญโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินสิงหาโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรไชยภักดิ์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรกฤตย์ศรีนางโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตโชแจ้งสว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรรินทร์น้ำทิพย์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรถมเพ็ชรโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาพลอ่อนน้อมโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนม์ชนกอยู่สาโกโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์ปักกาเวโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวากันเกตุโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณฐกรแก้วเรืองโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธีวราวงษ์กะพันธ์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตะวันพูนสดีโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพชรมนเจียมแพโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรพงศ์พบความดีโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโยรดารักษาโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพดลคำเจริญโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเมธโตเปลี่ยนโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนภัสกรมณีไสยโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรรธนัยชาดีโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์วัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี