รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๙๐๐๘ - โรงเรียนมีนบุรี
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 316 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันธวัฒน์กมลแดงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญณวิชร์พันธ์ธรรมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติ์ลภัสหิรัญธรกรพัฒน์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโยธินโคตรสุวรรณ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันญบูรณ์เกษมสุขโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุพงศ์ครุธคำรพโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชญะรุ่งหิรัญโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดุลย์พัฒน์ภูมิพัฒนจิตโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีระพงษ์พะวังโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหศิลป์หมุนน้อยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตพจน์กล้าแข็งโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาตรีปราบพลโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราธิปศรีลาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญทิพย์มนีศรีอะภัยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลลิตาสิทธิชัยโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์จันดวงตาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกทันยศโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาสว่างแก้วโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตยาพลใจดีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรแซ่เจียวโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิ่นปิณัฐหยู่ตุ้งโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปารณีย์ชำนาญหมอโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชานันท์แท่งมณีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาภัทศรีคำโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภวรัญชน์ร่มโพธิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรพิมพ์เหมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลสตรีผงคำมีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรวิสราขุนอนันท์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวราใจมั่นโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิชาพรคล้ายจันทร์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศรวรรณรัตน์ชัยต๊ะโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอโณทัยหาญยืนโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฌิณภัทรพงศ์ชญากุลโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชธกรรีวงษ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสงกรานต์ผลโพธิ์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิริวัฒน์ด้อมกลางโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพศวีร์บุญกมุติโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณธราธัชจันทน์เกษรโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรวัฒน์สุวรรณศรีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรทาคำสีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระพัฒน์สิ่วไธสงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพัฒน์กลอบจินดาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติธรสุดสำอางค์โรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรฉัตรเทอดเกียรติกุลโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนธกรทองขาวโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณภัชชากิจบุญศรีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพปัญญาจอมครบุรีโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุญญิศารุ่งแสงโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธีราประทุมโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาริสาฮานาโรงเรียนมีนบุรีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี