รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๔๙๐๐๕ - โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์สุขเกษมโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนันท์แก่นโคตรโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรนามบุญโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแสงสุริยาเนียมหอมโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์ศรีกัณหาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ปานอยู่โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลคุณสมบัติเจริญโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์พัฒน์มีเอี่ยมศิลป์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์ศรีวงษ์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกรคำอิ่นโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์โพธิ์อุดมโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุพัตร์เกาะแก้วโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรารมย์กองชุมโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมณธกรแสงอุทัยโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชานพกวดโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวิมลเสาทองโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแก้วกาญทองประดิษฐ์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรวงษาไชยโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญนภาวิชาเฟื่องโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณภาเพชรสังฆาตโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริวิภาคนซื่อโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาครีบนุ้ยโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปทุมวดีพรหมพลโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญพรรณบุญจันทร์โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานินนิลสุขโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดานนเทศาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติปภัทรครองหินราชโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์เพ็งอุ่นโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักรินทร์แคะนาคโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชูศักดิ์วรคามินโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัคพลสุวรรณโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิฤกษ์รักษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญาไกรสันเทียะโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภรณ์บัวเพ็ชรโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิ่นมณีทับทิมเทศโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัครพรสุวรรณโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีณาศรีราตรีโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฉัตรอ่อนสุริยาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี