รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๔ - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 262 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนกวรรณจันตาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลพรจุลมณีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกมลภพสีฟองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรินทร์ไชยสงเมืองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกฤตภรณ์เลิศล้ำผดุงสุขโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตินโฉมศรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกษิราแสงอุ่นโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐสีเนหะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกันตพงศ์ชูจินดาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลญาณินจิตกระโทกโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกาญจนายศสมบัติโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์รีราอุลิศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกานต์สินีพัฒน์ธนาชัยภัคโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกิตติมาทัพไพรีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินทันปรีชาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินจักรแก้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศกนกเตชะปัญญาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงขวัญฤดีศรีสงครามโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักร์กิตทับทิมหินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจักรแก้วเรืองบุญโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพรรดิ์เจียมวิจิตรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักริณวัฒนกิจเหนือทิศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทิมาจารัตน์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิดาภาบุญสุระโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรนันท์พวงประโคนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรริ้วแดงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภาเกษหอมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจีระนันท์มาดีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุฑาทิพย์เรือนเงินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาน่วมสำลีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาพลายแก้วโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฉลองรัชมนตรีพาณิชย์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชฎาธรมหิงษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนัตนิ่มเมืองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนาธิปวงษ์ประเสริฐโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิตาแสงชัยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยพัทธ์พลคะชาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชะลันตาเลื่อมใสโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชานนท์นครพลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชินดนัยชารีราชโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายญาณาธรอุดรโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรมีกลิ่นหอมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรบุญยิ่งโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณธิดาแก้วม่วงโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฏฐชัยสิงห์สัตย์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฏฐพลสิงห์สัตย์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐดนัยกาละมหาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิชาดีเว๋อโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดานาคสุขสนธ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาแก้วกันยาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี