รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๔๙๐๐๒ - โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 142 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพัทธ์พอใจโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชากรปกสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริภาภรณ์สมิตานนท์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิณณะเอี่ยมสะอาดโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรดนัยเนียมเปียโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรเริ่มลึกโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนภูมิยอดแสงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายธนภูมิอินะโยชิโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรกฤตวงศ์รอดโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตติกาลวิมลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัสราภรณ์บัวลอยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓นายณิชพนศิริโวหารโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภวานีบุญหวาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภูมิเวียงนนท์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิ่นประภาแสงพันธ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงษ์พัฒน์เครือจันทึกโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภามธนัชสมาธิปัญญาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะวัฒน์ฤาชาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวุฒิแตงหอมโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิกานต์เจาทวิภาตโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์เกิดทุ้ยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปพนธีร์ไมตรีจิตต์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณวริศร์ตั้งประสงค์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยันต์ลำภาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรณิชาเวชวงศ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชริดาวงษ์ภักดีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรวิกานต์ปิยะทัตโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชาลิสาพันธุ์พาณิชย์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทภัทรอินทรจันทร์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนวพลลากุลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาหิตมูลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐฑวัฒน์วงษาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาทรัพย์สุขสมานพาณิชย์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนทีแม้นพวกโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐนันท์ขันชนะโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนัสนันท์แก้วกาหลงโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชวลิตแซ่ลีโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอภิญญาหมีวรรณวงค์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์รภัสคงคาลัยโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนภาธงสันเทียะโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตศรีพนมวรรณโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชมพูนุชอรสินโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิพงศ์สุทธิประภาโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนายุทธนิติสุทธิ์สกุลโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพสกฤตพลบูรณ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพันธิ์พานิชลานโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสรประภัทร์ปกสุขโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศพัคขุนขาวโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพุทธพรวัฒนชัยสิทธิ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรวงศ์รอดโรงเรียนมีนประสาทวิทยาวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี