รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๔๔๐๑๙ - โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.โทนางสาวเต็มดวงพรหมรัตน์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐศรุตตระการพงษ์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3อุดมศึกษาป.โทนางปริณดาสุภาพโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาวินศาสตร์เจริญโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเอื้อมเดือนพูลรามโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์นิ่มเจริญโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินธิดาบริบูรณ์รัตน์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
8อุดมศึกษาป.ตรีนางวิไลสีดาแก้วโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐาหอมหวลโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสมปองสอนศิริโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนิดาโพธิ์ภากรโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
12อุดมศึกษาป.ตรีนายยศนนท์แสนยศโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญจิราแดงสุขโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
14อุดมศึกษาป.ตรีนายสุเทพสุขเสร็จโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาพรบุญเมืองโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฑามาศคงเขียวโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรัตนาพรโคบาลโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนชญาศรีสวัสดิ์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัชรีวังอินโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกนกนุชหมอป่าโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญชิสาเปี่ยมสมบูรณ์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรพิชชาคำพลอยโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาเกิดกัณโณโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรวิษาขำเจริญโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัชนีวรรณคัดคล้อยโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐาปกรณ์ตระการพงษ์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร์หงษ์ทองโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรทรัพย์เจริญโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตินันท์สุขสำราญโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธาราลักษณ์เปี่ยมสมบูรณ์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาตลีถีถาวรโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์คำพลอยโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรธีราน่วมภักดีโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์วิภาสุภาพโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐภัทรสวัสดีโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์รวมสุขโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบูรพารอดจันทร์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิโพธารามโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรุ่งวิกรัยจันทราโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาชั่งโตโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลคล้ายจันทร์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีรัตน์รอดจันทร์โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา