รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๓๙๐๑๐ - โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 213 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลกรเปล่งวิทยาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาวรรณนิคมโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตรกรโพธิโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคนันท์ศรีนวลมากโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาบุตรโยจันโทโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกวินเตชะสวัสดิ์วิทย์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรัตน์ดาอนันตศิริโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพัฒน์ธนกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรสมศรีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพงษ์พลซาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิริทธิ์พลศรีวิชาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแคทริยาเพ็งแจ่มโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธฤตวันโชว์สันเทียะโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมาวินศาสตร์จันทร์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกแสงสุวรรณโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิธุนิภาคำพันดุงโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชิตหึกขุนทดโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลอุทธศรีโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาดาสวัสดิ์พึ่งโพธิ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณจอมจันทร์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์ฐสรรค์ตรีสมุทรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวรินทร์บุญประเสริฐโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศริญญาศรีโสภิตโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรเศษลือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินธิดาถุงแก้วโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุริย์วิภาแก้วนุ่มโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพรุจบุญประเสริฐโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตติพัทธ์หงส์อาจโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตตินันท์จันทิพย์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรสายพรหมโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคภัทรมีชัยโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตฤณอัครทรงกิจโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาขันธวุธโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตญาลายมืองามโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐจิราชัยมาศโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตราเนตรพูนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงคนึงนิตย์พันทะวงศ์โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์เตปาโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณวิสาช้างโตโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกวินบุญเลิศรบโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรนันท์ปฐวีสุขชัยโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาสังอูบโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมญาดาดวงจิตโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญข้าวหอมนวลโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรธรรมเสลาสัยโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาทาลุนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีณ์นุชเจริญนามโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรวิพรเลี้ยงวิเชียรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งไพลินพลเจริญโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอวัสดาจิตซื่อตรงโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา