รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๓๙๐๐๙ - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลชนกหฤแสงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาพงษ์ศรีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลีนคชาเมธากุลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณธรรมกุลจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพงศ์พัฒนะผลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุวัฒน์สุขมะณีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรนันท์แสนแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิตาเนื้ออ่อนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสาจักรเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดิลกพัทธ์แสงพุฒโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรงเดชสมทรงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติกานต์ปัญญาแดงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธิติวัฒน์หรั่งเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพนันท์กุลทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสแซ่ฉั่วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิลาวัลย์โพธิแสงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาดาดวงตาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริณดาพาธีธรรมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะดาใช้ทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรินรดาแสงทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวชิรารัตน์หน่านจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเทพแก้วลอดหล้าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันวิสาอุปรัตน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชญาพรบุตรยศโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภโชติซัวเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสงกรานต์จ่าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาโพธินาคโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแสงตะวันคณาโรจน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิชาชำนาญศรีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนิศราสุขโพยมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิริญาภรณ์แจ่มเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรสินีแก้วกระจายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรอรพินท์พงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญข้าวกลิ่นหอมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพิมุกสังข์ไพรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาเชยกุลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทศพลพงษ์อำพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิฉกรพวงขุนทดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมิชุมจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญลักษณ์สืบเพ็งโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินชาวสำราญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริตานวลสนิทโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริยาภัทรหอมจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพนิดาพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิยะดาบุญเกตุโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเฟื่องโคตรวงค์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริศราเกษมรัตน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนาโรจนกมลปรีดาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิชามญชุ์จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิมาภรณ์ราชครุฑโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา