รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๓๘๐๐๓ - โรงเรียนวัดจันทร์ใน
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกวินศรีโภคาโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปภังกรปราสาทวัฒนาโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญญาวัฒนวรางกูรโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิธรทอกยืนโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลดาคนวองโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิเวียนโพธิ์ชัยราษฎร์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิศิษฏ์ยิ้มพยัคฆ์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมะลิวรรณ์ไขแสงจันทร์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรมงคลชัยโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาบุญชูโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราวดีทำสุขโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารียาผาวงศ์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียาภรณ์เอ็นดูโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ้งตะวันอาริภูโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพัฒน์บุญจองโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิโชคมานพโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเพชรน้ำหนึ่งพิรานรมย์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจนีคชรัตน์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสาธิตไชยส่งโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์จำปาทุมโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรชนกนาคะหุงโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิจิตราเข็มวิจิตรโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภรณ์เหล่าจันอันโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญนภาวารินทร์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภาวิณีเสนศิลาโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจารุวัฒน์จำเริญโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลแซ่เฮ้าโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรนารายณ์เทศบุตรโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาน้อยเจริญโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาสีหไกรโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภครพลแมมิ่งโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอชิรพุ่มประสาทโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาเกตุแย้มโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชัยเนตรมงคลโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนัสสวินไตรทิพย์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรกรพิมพ์ปรุโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริพรเชนไชยโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญานุชแก้วรุ่งเรืองโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนชาลิมะกุลโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลิตาทองเงินโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยลิขิตรัตติวงศ์โรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาฮีมหมั่นงานโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิรภัทรหลิวเซงกุลโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรารถนาหล่ายตระกูลโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์ดาหาโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์ศรีสุขโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรินทิพย์สมบัติพูนศิริโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลศรีเกษโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดาวรรณเกษหอมโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมุกมณีนิมาโรงเรียนวัดจันทร์ในวัดจันทร์ในวัดเรืองยศสุทธาราม