รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปทุมคงคา
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๒๘๐๐๑ - โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรรชัยโพธิสุวรรณพรโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรวัสทรหารโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณวรรธครองทรัพย์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์ปภัทรสุวรรณโฆสิตกุลโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรสืบศรีโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญาภรณ์วารีศรีโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรสุคนธ์สักเสือโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญญารัตน์เครือสารโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิฐินันท์เรือนพิมพ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนุชญดาพลธนันต์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงริญรดาพูนนอกโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิภารัตน์สารสวัสดิ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาวิญาดวงมาลาโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยภัทรศรีสดใสโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากฤตสีแล็งโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตันติยาวัติมูลตรีประถมโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสถียรพลเรือนพิศโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ่งทิวาแก่นจรรยาโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปฏิกาญจน์เด่นวงษ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมวลัญณ์บุญลือโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสมิตาศรีพรมโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมีภูมิหยดย้อยโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมฤทธิ์โชติพันธ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกนันท์กรอบรัมย์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมวดีมีวันโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา