รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปทุมคงคา
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๒๘๐๐๑ - โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๓เด็กชายวีณภัทรพูลสวัสดิ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
2ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนากรกสิผลโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
3ประถมศึกษาป.๓เด็กชายอนันต์พวงศรีโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
4ประถมศึกษาป.๓เด็กชายทวีทรัพย์น่าชมโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
5ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรเมธเหลื่อมล้ำโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
6ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธนกฤตสูติบัตรโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
7ประถมศึกษาป.๓เด็กชายศราวุฒิปุยพวงโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
8ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกมลชนกจันทร์หอมกุลโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
9ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงสุกันญาแสนสอาดโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
10ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงพิมพ์ชนกยิ่งภักดีโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
11ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงต้นกล้าพรมวิไลโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
12ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงรุ่งอรุณทวีจิตต์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
13ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกรทักษ์ชลาชลโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
14ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงแป้งหอมพรมโสภาโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
15ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกัญญาภัคดงชมภูโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
16ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงพิมพ์ชญาชาวขมิ้นโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
17ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงจุฑารินีปุยพวงโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณากรเพิงสงเคราะห์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุภาพดารสรัมย์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกานต์ธิวัชร์ธนะทรัพย์วาณิชโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิวัตถ์สีหะวงษ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรขันแข็งโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรสวรรค์สุพิอินทร์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเก้ากมลสิงห์คำโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอมลวรรณสังขฤกษ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีรัตน์สุขใจโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาพรสิงห์คำโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณสิงห์คำโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิทวัสพงษ์งามเกียรติโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรดนัยไชยโคตรโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรชัยมีสวัสดิ์โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริชาตศรีเหล็กแดงโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกรณ์หอมสินโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายระพีภัทรยาน้องโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถนอมศักดิ์โตโมซาโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชขวัญนาคโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาสีแล็งโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิพย์แซ่โล้โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปองกานต์สีหาลาดโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกสรากระเช่าทองโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรนรีศรีเมืองโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนริศราพุ่มสาขาโรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา