รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสังข์ทวีสุขจิตฺตสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระสุเทพบุตรดีขันธ์ธมฺมปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระณรงค์ชัยวงศ์อำไพวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระเอนกพงษ์สีเหลืองอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระศิววงศ์สันติชัยกุลพฺรหฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระวันชัยเอี่ยมจุ้ยชุติมนฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระนรวัฒน์พิริยะวงศารักษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระวีรภัทรสร้อยทรัพย์ธมฺมโชโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระสมภพรุ่งสว่างญาณทีโปวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระปวินท์วงษ์ประเวศน์นาถธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระศตวรรษแรกชำนาญคุณวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระธนบดีบุญลอยโสภณคุโณวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระจ.ส.อ.ณรงค์ชัยบานเย็นกิตฺติปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระวัชตะบุญพรมนริสฺสโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระเดชานวลแม้นเตชธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16สามเณรวรากรไกรษรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17สามเณรสุวัฒน์จะอูวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18สามเณรเว้งแซ่จางวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระศิริพลเพ็ญไพจิตร์สิริพโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระชยกรพานสัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระสุทัศถาวรยิ่งสุทสฺสโนวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระสำเริงม่วงศรีปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระพรชัยอาจฟักฐานวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24พระเอกชัยกระแสร์ชลชยวุฑฺโฒวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระพงศธรไชยดีปญฺญาวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา