รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศตวรรษแรกชำนาญคุณวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระเอนกพงษ์สีเหลืองอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระเอกชัยกระแสร์ชลชยวุฑฺโฒวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระเดชานวลแม้นเตชธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระสุเทพบุตรดีขันธ์ธมฺมปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระสุทัศถาวรยิ่งสุทสฺสโนวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระสำเริงม่วงศรีปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระสังข์ทวีสุขจิตฺตสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระสมภพรุ่งสว่างญาณทีโปวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระศิววงศ์สันติชัยกุลพฺรหฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระศิริพลเพ็ญไพจิตร์สิริพโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระจ.ส.อ.ณรงค์ชัยบานเย็นกิตฺติปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระวีรภัทรสร้อยทรัพย์ธมฺมโชโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระวันชัยเอี่ยมจุ้ยชุติมนฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระวัชตะบุญพรมนริสฺสโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระพรชัยอาจฟักฐานวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระพงศธรไชยดีปญฺญาวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระปวินท์วงษ์ประเวศน์นาถธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระนรวัฒน์พิริยะวงศารักษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระธนบดีบุญลอยโสภณคุโณวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระณรงค์ชัยวงศ์อำไพวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระชยกรพานสัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23สามเณรวรากรไกรษรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24สามเณรสุวัฒน์จะอูวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25สามเณรเว้งแซ่จางวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา