รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกชัยกระแสร์ชลชยวุฑฺโฒวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2สามเณรสุวัฒน์จะอูวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระสุทัศถาวรยิ่งสุทสฺสโนวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระสังข์ทวีสุขจิตฺตสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระเดชานวลแม้นเตชธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระจ.ส.อ.ณรงค์ชัยบานเย็นกิตฺติปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระวัชตะบุญพรมนริสฺสโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระธนบดีบุญลอยโสภณคุโณวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระสุเทพบุตรดีขันธ์ธมฺมปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระชยกรพานสัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระนรวัฒน์พิริยะวงศารักษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระสำเริงม่วงศรีปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระสมภพรุ่งสว่างญาณทีโปวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระณรงค์ชัยวงศ์อำไพวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระปวินท์วงษ์ประเวศน์นาถธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระวีรภัทรสร้อยทรัพย์ธมฺมโชโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระศิววงศ์สันติชัยกุลพฺรหฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระเอนกพงษ์สีเหลืองอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระพรชัยอาจฟักฐานวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระศิริพลเพ็ญไพจิตร์สิริพโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระวันชัยเอี่ยมจุ้ยชุติมนฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22สามเณรเว้งแซ่จางวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระศตวรรษแรกชำนาญคุณวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24สามเณรวรากรไกรษรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระพงศธรไชยดีปญฺญาวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา