รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจ.ส.อ.ณรงค์ชัยบานเย็นกิตฺติปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระชยกรพานสัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระณรงค์ชัยวงศ์อำไพวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระธนบดีบุญลอยโสภณคุโณวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระนรวัฒน์พิริยะวงศารักษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระปวินท์วงษ์ประเวศน์นาถธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระพงศธรไชยดีปญฺญาวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระพรชัยอาจฟักฐานวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9สามเณรวรากรไกรษรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระวัชตะบุญพรมนริสฺสโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระวันชัยเอี่ยมจุ้ยชุติมนฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระวีรภัทรสร้อยทรัพย์ธมฺมโชโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระศตวรรษแรกชำนาญคุณวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระศิริพลเพ็ญไพจิตร์สิริพโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระศิววงศ์สันติชัยกุลพฺรหฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระสมภพรุ่งสว่างญาณทีโปวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระสังข์ทวีสุขจิตฺตสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระสำเริงม่วงศรีปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระสุทัศถาวรยิ่งสุทสฺสโนวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20สามเณรสุวัฒน์จะอูวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระสุเทพบุตรดีขันธ์ธมฺมปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระเดชานวลแม้นเตชธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23สามเณรเว้งแซ่จางวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24พระเอกชัยกระแสร์ชลชยวุฑฺโฒวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระเอนกพงษ์สีเหลืองอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา