รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรภัทรสร้อยทรัพย์ธมฺมโชโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระสมภพรุ่งสว่างญาณทีโปวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระปวินท์วงษ์ประเวศน์นาถธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระศตวรรษแรกชำนาญคุณวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระธนบดีบุญลอยโสภณคุโณวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระจ.ส.อ.ณรงค์ชัยบานเย็นกิตฺติปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระวัชตะบุญพรมนริสฺสโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระเดชานวลแม้นเตชธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9สามเณรวรากรไกรษรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10สามเณรสุวัฒน์จะอูวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11สามเณรเว้งแซ่จางวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระสังข์ทวีสุขจิตฺตสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระสุเทพบุตรดีขันธ์ธมฺมปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระณรงค์ชัยวงศ์อำไพวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระเอนกพงษ์สีเหลืองอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระศิววงศ์สันติชัยกุลพฺรหฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระวันชัยเอี่ยมจุ้ยชุติมนฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระนรวัฒน์พิริยะวงศารักษ์จิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระชยกรพานสัมฤทธิ์ปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระสุทัศถาวรยิ่งสุทสฺสโนวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระสำเริงม่วงศรีปภงฺกโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระพรชัยอาจฟักฐานวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระเอกชัยกระแสร์ชลชยวุฑฺโฒวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24พระพงศธรไชยดีปญฺญาวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระศิริพลเพ็ญไพจิตร์สิริพโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา