รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนกรดีมีธนากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
2พระธนภัคคุ้มสมบัติธีรปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
3พระธนาวุฒิหรีดอุไรธมฺมโชโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
4พระนวพลหมั่นมั่งอิทฺธิพโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระโกเมนเกษแก้วสจฺจาสโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระสมบูรณ์ยืนยงฐานิสฺสโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
7พระภัทรสิริกาญนุกูลภทฺทธมฺโมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
8พระณัฐวรป้อมแก้วขนฺติพโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
9พระสมศักดิ์ขวานอกมหาปุญฺโญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
10สามเณรศุภกรขวัญปลา-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
11พระวรวิทย์เหรียญทองเมธิโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
13พระสายันห์ไพรินทร์โชติโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
14พระอุทัยแสนหมื่นธมฺมธโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
15พระนิติธรภูมิทลชยธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
16สามเณรสมศักดิ์ชโยเจริญ-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
17สามเณรภูวนาทชูบานชื่น-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
18พระณรงค์ชัยคำผลศิริวิชฺชาชโยวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
19พระอาทรรัตนนท์อาภาทโรวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
20พระณภัทรพึ่งอ่ำกิตฺติภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
21พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
22พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร