รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์ชัยคำผลศิริวิชฺชาชโยวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
2พระโกเมนเกษแก้วสจฺจาสโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
3พระอุทัยแสนหมื่นธมฺมธโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
4พระอาทรรัตนนท์อาภาทโรวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
5พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระสายันห์ไพรินทร์โชติโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
7พระสมศักดิ์ขวานอกมหาปุญฺโญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
8พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
9พระสมบูรณ์ยืนยงฐานิสฺสโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
10พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระวรวิทย์เหรียญทองเมธิโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระภัทรสิริกาญนุกูลภทฺทธมฺโมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
13พระนิติธรภูมิทลชยธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
14พระนวพลหมั่นมั่งอิทฺธิพโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
15พระธนาวุฒิหรีดอุไรธมฺมโชโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระธนภัคคุ้มสมบัติธีรปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระธนกรดีมีธนากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
18พระณัฐวรป้อมแก้วขนฺติพโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
19พระณภัทรพึ่งอ่ำกิตฺติภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
20สามเณรศุภกรขวัญปลา-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
21สามเณรภูวนาทชูบานชื่น-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
22สามเณรสมศักดิ์ชโยเจริญ-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม