รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศุภกรขวัญปลา-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
2พระสมศักดิ์ขวานอกมหาปุญฺโญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
3พระณรงค์ชัยคำผลศิริวิชฺชาชโยวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
4พระธนภัคคุ้มสมบัติธีรปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6สามเณรภูวนาทชูบานชื่น-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
7สามเณรสมศักดิ์ชโยเจริญ-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
8พระธนกรดีมีธนากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระณัฐวรป้อมแก้วขนฺติพโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
10พระณภัทรพึ่งอ่ำกิตฺติภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
11พระนิติธรภูมิทลชยธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
12พระสมบูรณ์ยืนยงฐานิสฺสโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
13พระอาทรรัตนนท์อาภาทโรวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
14พระภัทรสิริกาญนุกูลภทฺทธมฺโมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
15พระนวพลหมั่นมั่งอิทฺธิพโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระธนาวุฒิหรีดอุไรธมฺมโชโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระโกเมนเกษแก้วสจฺจาสโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
18พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
19พระวรวิทย์เหรียญทองเมธิโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
20พระอุทัยแสนหมื่นธมฺมธโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
21พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
22พระสายันห์ไพรินทร์โชติโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม