รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณภัทรพึ่งอ่ำกิตฺติภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
2พระณรงค์ชัยคำผลศิริวิชฺชาชโยวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
3พระณัฐวรป้อมแก้วขนฺติพโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
4พระธนกรดีมีธนากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระธนภัคคุ้มสมบัติธีรปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระธนาวุฒิหรีดอุไรธมฺมโชโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระนวพลหมั่นมั่งอิทฺธิพโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระนิติธรภูมิทลชยธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
9พระภัทรสิริกาญนุกูลภทฺทธมฺโมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
10สามเณรภูวนาทชูบานชื่น-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
11พระวรวิทย์เหรียญทองเมธิโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12สามเณรศุภกรขวัญปลา-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
13พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
14พระสมบูรณ์ยืนยงฐานิสฺสโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
15พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
16พระสมศักดิ์ขวานอกมหาปุญฺโญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
17สามเณรสมศักดิ์ชโยเจริญ-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
18พระสายันห์ไพรินทร์โชติโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
19พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
20พระอาทรรัตนนท์อาภาทโรวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
21พระอุทัยแสนหมื่นธมฺมธโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
22พระโกเมนเกษแก้วสจฺจาสโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร