รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนกรดีมีธนากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
2พระธนภัคคุ้มสมบัติธีรปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
3พระธนาวุฒิหรีดอุไรธมฺมโชโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
4พระนวพลหมั่นมั่งอิทฺธิพโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระโกเมนเกษแก้วสจฺจาสโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระวรวิทย์เหรียญทองเมธิโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระณรงค์ชัยคำผลศิริวิชฺชาชโยวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
10พระอาทรรัตนนท์อาภาทโรวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
11พระณภัทรพึ่งอ่ำกิตฺติภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
12พระอุทัยแสนหมื่นธมฺมธโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
13พระนิติธรภูมิทลชยธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
14สามเณรสมศักดิ์ชโยเจริญ-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
15สามเณรภูวนาทชูบานชื่น-วัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
16พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
17พระสายันห์ไพรินทร์โชติโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
18พระสมบูรณ์ยืนยงฐานิสฺสโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
19พระภัทรสิริกาญนุกูลภทฺทธมฺโมวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
20พระณัฐวรป้อมแก้วขนฺติพโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
21พระสมศักดิ์ขวานอกมหาปุญฺโญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
22สามเณรศุภกรขวัญปลา-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม