รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสิรภพสุขประเสริฐวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
2สามเณรมนชัยอินแก้ววัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
3สามเณรปิยะยิ้มเทียนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
4สามเณรวัฒนามีคุณวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
5สามเณรธีรภพสายแขกวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
6สามเณรวีรชัยคำเสนวัดม่วงคณะเขตบางแค
7สามเณรอัศรินฉิมเอนกวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
8สามเณรชัยวัฒน์เกิดเอกีวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
9สามเณรขรรค์ชัยศรีจันทร์วัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
10พระธนพลปัตมพรมกตคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
11พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
12พระกวินทร์พุกบัวขาวกวิวํโสวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
13พระปี๋ตาแก้วขนฺติธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
14พระสุรศักดิ์แซ่อั้งขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
15พระณวกรคำเสนาะคุณากโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
16พระอเนกกลิ่นเกสรจนฺทโชโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
17พระบรรจบเทียนขวัญจนฺทโสภโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
18พระไพรัชศรีสงกรานต์จารุวํโสวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
19พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฑฺโฒวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
20พระพิชิตหลวงแก้วชยธมฺโมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
21พระคัมภีร์แจ่มพุ่มชาครธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
22พระชาติชายเกตุเพ็ชรกำจายชาตวิริโยวัดม่วงคณะเขตบางแค
23พระรุ่งโรจน์นามสมบูรณ์ญาณธมฺโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
24พระยุทธนาเหมือนครุฑญาณยุทฺโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
25พระแม๊กแตงเกตุฐานวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
26พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
27พระทศพรโถน้อยถิรญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
29พระฐิติพงศ์กลิ่นจุนธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
30พระสุเมธงามธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
31พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
32พระเจริญชาดีปญฺญาธโรวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
33พระอภิเชษฐ์เปี่ยมสิทธิ์ปริชาโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
34พระเอกฉันท์อาษาราชปิยธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
35พระสิทธิเดชอยู่สุขวิสุทฺธิสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
36พระพีรวัสสุพิรัฐวรพงศ์วีรวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
37พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
38พระสงวนมาแหยมสุขกาโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39พระวิชัยทองขาวสุจิณฺโณวัดม่วงคณะเขตบางแค
40พระบุญเจิดโพธิ์แสงสุภาจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
41พระภาณุพงศ์โพธิ์เอี่ยมสุเมธโสวัดม่วงคณะเขตบางแค
42พระอเนกเรือนทองอกิญฺจโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
43พระอนุสรณ์ภู่เพ็ชร์อธิปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
44พระสมัครพวงทองอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
45พระวุฒิชัยฉัยยากุลเตชปุญฺโญวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
46พระสมชายพวงจำปาเปมสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
47พระโกศลบำรุงพันธ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค