รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
2พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
3พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
4พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
5พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
6พระณัฐพลเร่ยู้ฐานพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
7พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
8พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
9สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
10สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
11สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
25พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
26พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
27พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
28พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
29พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
30พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
31พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
32พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
33พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
34พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
35พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
36พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
37พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
38พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
39สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
40สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
41สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
42พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
43พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
44พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
45พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
46พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
47พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
48พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
49พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ