รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
2พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
3พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
4พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
5พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
6สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
7พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
8พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
9พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
10สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
11พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
12พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
13พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
14พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
15พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
16พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
17พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
18พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
19พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
20พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
21พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
22สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
23พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
24พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
25พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
26สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
27พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
28สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
30สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
31พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
32พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
33พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
34สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
36พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
37สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
38สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
39พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
40พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
41พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
42พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
44สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
45สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
47สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
50พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี