รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
2พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
3พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
4พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
5พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
6พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
10พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
11พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
14พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
16พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
18พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
19พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
20พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
21พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
22พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
23พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
24พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
25พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
26พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
27พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
28พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
30พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
31พระณัฐพลเร่ยู้ฐานพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
33พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
35พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
36พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
37พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
38สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
39สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
40สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
41สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
42สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
44สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
45สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
47สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
48สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี