รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
2พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
4พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
5พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
7สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
8พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
9สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
11สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระณัฐพลเร่ยู้ฐานพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
15สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
17สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
19สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
21พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
23พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
24พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
25พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
26พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
27พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
28พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
31พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
32สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
34พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
35สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
36สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
37สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
39พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
40พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
41พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
42สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
44พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
45สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
46พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
47พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
49สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี