รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
3สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
4สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
5สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
6สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
8สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
9สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
10สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
11สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
19สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
21สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
23สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
26พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
27พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
28พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
30พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
31พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
32พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34พระณัฐพลเร่ยู้ฐานพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
36พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
37พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
38พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
39พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
40พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
41พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
42พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
43พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
44พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
45พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
46พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
47พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
49พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ