รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
2พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
3พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
4สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
19พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
20พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
21พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
22สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
23สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
24สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
25พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
26พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
27พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
28พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
29พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
30พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
31พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
32พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
33พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
34พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
35พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
36พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
37พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
38พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
39พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
40สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
41สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
42สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
43สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
44สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
45สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
47สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
50สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี