รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
2พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
3พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
6สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
7พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
8พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
9พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
10สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
11สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
16พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
18สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
19พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
20พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
21สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
22พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
23พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
24พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
25สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
26สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
28สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
30สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
31สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
33พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
34สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
36พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
37พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
38พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
39พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
40พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
41พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
42พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
43พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
44สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
45พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
46สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
47พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
48สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
49พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
50สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี