รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเกิดเหงียนจริยปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระกิตติพงษ์เลี้ยงสมบูรณ์กิตฺติวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
18พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20พระณัฐพลเร่ยู้ฐานพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
26สามเณรกฤษฎาเล็กอ่อนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27สามเณรเจษฎาแพงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
28สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31สามเณรปรเมษฐ์เหระวันวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
36สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
37สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38พระธนพัชรแก้วมหาโชคอภิลาโภวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
39พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
40พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
41พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
42พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
43พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
44พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
45พระฉลองรัตน์เหลืองคงอยู่กิตฺติสาโรวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
46พระสุพจน์แก้วนีมอคฺคธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
47พระชิโนภาสไม้หอมสมาหิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
48พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
49พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
50พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ