รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะวันนิยมทองฐิตปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2สามเณรณัฐวุฒิสีลาราชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรดลฏิพัฒน์จันทร์พูลวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4สามเณรชัยวุฒิอินทร์ปานวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรศราวุฒินามประกอบวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6สามเณรอภินันท์บาตสุวรรณ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
7สามเณรพีระพัฒน์จันทะวงค์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
8พระสมชายไชยาคำอภิปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
9พระอนุรักษ์คลังฤทธิ์ฐิตปุญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
10พระธิติสุกฤชนันท์รกฺขิโตวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
11สามเณรศุภกรบำรุงตาวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
12สามเณรนฤพลนาน้อยวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
13พระสุรณัฐคงกล่อมสุมโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
14พระสิทธิชัยวงศ์เซ็งชินวํโสวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระนนลฤทธิ์โตเงินอานนฺโทวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
16พระบุญชิดไชประเสริฐคุณเสฏโฐวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
17พระสุชีพสุทาวันธีรวโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
18พระไมตรีจันทสิทธิ์เขมจาโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
19พระปัญญาวุธหิรัญชัยปญฺญาวุโธวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
20พระภัคพงษ์แนมขุนทดจารุโกวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
21พระสุรเชษฐ์อังศุมาดิศรเปสโลวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
22สามเณรศุภกรน้อยจันทร์วัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
23พระสายัณห์ชุติมาคุณากรกุลภทฺทธมฺโมวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
24พระหฤพงศ์ป๋อพริ้งโสภณจิตฺโตวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
25พระธวัชชัยลิมปิวงศ์กนฺตสีโลวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
26พระสายัณห์อินอ่อนจิตฺตปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
27พระสมมิตรเถินตรงอภิวโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
28พระพุฒิเศรษฐ์อินทร์ศรีโชติปุญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
29พระสมชายทองประชาปุญฺญกาโมวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
30พระอำนาจแซ่ล้ออุปสนฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
31พระวสุทองปิ่นฐานทตฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน