รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภัคพงษ์แนมขุนทดจารุโกวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
2พระสุชีพสุทาวันธีรวโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
3พระสิทธิชัยวงศ์เซ็งชินวํโสวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
4พระสายัณห์อินอ่อนจิตฺตปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
5พระสายัณห์ชุติมาคุณากรกุลภทฺทธมฺโมวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
6พระสมมิตรเถินตรงอภิวโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
7พระสมชายไชยาคำอภิปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
8พระสมชายทองประชาปุญฺญกาโมวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
9พระสุรณัฐคงกล่อมสุมโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
10พระชนะวันนิยมทองฐิตปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
11พระสุรเชษฐ์อังศุมาดิศรเปสโลวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
12พระวสุทองปิ่นฐานทตฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
13พระพุฒิเศรษฐ์อินทร์ศรีโชติปุญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
14พระหฤพงศ์ป๋อพริ้งโสภณจิตฺโตวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
15พระปัญญาวุธหิรัญชัยปญฺญาวุโธวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
16พระบุญชิดไชประเสริฐคุณเสฏโฐวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
17พระอนุรักษ์คลังฤทธิ์ฐิตปุญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
18พระนนลฤทธิ์โตเงินอานนฺโทวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
19พระธิติสุกฤชนันท์รกฺขิโตวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
20พระธวัชชัยลิมปิวงศ์กนฺตสีโลวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
21พระอำนาจแซ่ล้ออุปสนฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
22พระไมตรีจันทสิทธิ์เขมจาโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
23สามเณรศุภกรน้อยจันทร์วัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
24สามเณรอภินันท์บาตสุวรรณ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
25สามเณรศุภกรบำรุงตาวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
26สามเณรศราวุฒินามประกอบวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
27สามเณรพีระพัฒน์จันทะวงค์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
28สามเณรนฤพลนาน้อยวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
29สามเณรดลฏิพัฒน์จันทร์พูลวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
30สามเณรณัฐวุฒิสีลาราชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
31สามเณรชัยวุฒิอินทร์ปานวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์